Recepter når man har forløb ved andre læger.

Der hersker ind i mellem tvivl om, hvem der skal udstede recepter, når man har forløb flere steder.
Udgangspunktet er at alle læger skal medvirke til at sikre at “den rigtige medicin ender i den rigtige patient” og samtidig at ingen patienter lades i stikken i forbindelse med det man kalder “sektor-overgange”, dvs.  når man som patient “bevæger sig” mellem egen læge, sygehus og speciallæge praksis.

I det øjeblik vi som læger laver recepter eller ændrer på en ordination, påtager vi os formelt  et behandlingsansvar. Når man som læge påtager sig behandlingsansvar, kræver det at lægen reelt er dén, der varetager behandlingen af patientens pågældende sygdom; herunder har diskuteret med og fået patientsamtykke til behandlingsplan, har lavet aftaler om de videre kontroller og opfølgninger og sørger for at patienten har medicin nok (=recepter på medicinen) til vi skal ses igen.

Principperne er derfor som følger:

Når en patient følges i ambulatoriet eller ved praktiserende speciallæge:

Det forventes, at behandlende læge hvor end man måtte følges sikrer, at patienten har recepter (også  flergangsrecepter) på den medicin, som vedrører den specialespecifikke  behandling frem til næste planlagte kontakt. 
Hvis den specialespecifikke medicin dosisdispenseres, er det også ambulatorie/ speciallægens opgave at varetage ændringer, alternativt at stoppe, evt. dosisdispensering af den specialespecifikke medicin.

 

Når en patient afsluttes fra ambulatoriet/ speciallæge:

Det forventes, at patienter, som afsluttes, har recepter til den ofte foreslåede: kommende kontrol hos egen læge (eller ca. 3 måneder). Egen læge overtager efter afslutning opgaven med kontroller og altså også recept udstedelse.

Ved udskrivelse og afslutning til egen læge: 

Udskrivende læge sikrer, at patienten har recepter (evt. flergangsrecepter) til det forventede behov (fx smertestillende efter kirurgi) eller til forventede kommende kontrol hos egen læge eller til ca. 3 måneder. Nøjagtig som beskrevet ovenfor. Hvis en patient har fået seponeret dosisdispensering under indlæggelse, vil dosisdispenseringen som udgangspunkt opstartes hos egen læge.

 

Ved udskrivelse hvor der er planlagt opfølgning på hospital:

Udskrivende læge sikrer, at patienten har recepter til førstkommende opfølgning i ambulatoriet/daghospital.

 

Egen læge sikrer generelt, at patienten har recepter på den medicin, som ikke vedrører den specialespecifikke behandling.

Dvs. at hvis man f. eks følges ved en gigtlæge på sygehuset eller i speciallæge praksis og får medicin for leddegigt, skal gigtlægen udstede recepter på dén medicin man har brug for til behandlingen af gigten, hvor imod recepter til behandling af f. eks for højt blodtryk eller diabetes som kontrolleres af egen læge skal udstedes af os.
Det tilstræbes, at FMK (Det elektroniske Fælles medicinkort, hvor man kan se sine faste lægemidler) ajourføres (opdateres) når man “bevæger sig” i imellem praksis, sygehuse og speciallægepraksis, således alle læger til hver en tid véd, hvorledes en given patients medicinkort ser ud. Ansvaret for ajourføringen af FMK pålægger således som udgangspunkt dén læge man sidst har været ved.

Blodprøver – ordination og svar.

Blod- og vævs- prøver som ambulatorielæger og/ eller privat praktiserende speciallæger ordinerer, skal bestilles og besvares af dem selv, og man kan som patient udelukkende få denne slags “bestillings-blodprøver” taget i stueetagen i Sundhedshuset.